Monday, March 2, 2009

Syaikh Muhammad Al Ghazali

Syaikh Al Ghazali lahir 22 September 1917, dikampung Naklal Inab, Itay Al-Barud, Buhairah, Mesir. Ia dibsarkan dikeluarga Agamis yang sibuk didunia perdagangan. Ayahnya Hafidz Al Qur’an. Lalu sang anak tumbuh mengikuti jejak ayahandanya dan hafal Al Qur’an sejak Usia 10 tahun. Syaikh Al Ghazali menimba ilmu dari Guru-guru yang ada didesanya, masuk sekolah agama di Iskandariyah dan menamatkan tingkat dasar hingga menengah atas (SMU). Pindah ke Kairo untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin dan mendapat Ijazah tahun 1361 H/1942 M. ia mengambil sepesialisasi di Dakwah wal ‘irsyad dan mendapat gelar magister tahun 1362 H/1943 M. para guru yang paling berpengaruh padanya saat studi adalah Syaikh Abdul Aziz Bilal, Syaikh Ibrahim Al-Gharbawi, Syaikh Abdul ‘Azhim Az-zarqani, dll.

Syaikh Muhammad Al Ghazali menikah saat masih kuliah difakultas Ushuluddin dan dikaruniai sembilan orang anak.Syaikh Muhammad Al Ghazali merupakan dai yang brilian, memiliki semangat menggelora, perasaan lembut, tekad yang membaja, lincah, ungkapan-ungkapannya mensastra, mengesankan, supel, dan pemurah. Ini semua diketahui setiap orang yang pernah hidup bersamanya, menyertai atau bertemu dengannya.Ia tidak suka memaksakan diri (takalluf) benci kesombongan dan sikap sok tahu,aktif mengikuti perkembangan social dengan segala persoalannya, ikut menyelesaikan problematika ummat, mengungkap hakikat, dan mengingatkan ummat tentang bencana yang ditimbulkan syaitan-syaitan manusia dan jin, baik dari barat maupun timur.

Diantara murid-murid beliau, ada yang menjadi ulama besar. Antara lain Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Syaikh Manna’ Qathan, Dr. Ahmad Assal, dan lainnya.

AKTIVITAS SYAIKH AL GHAZALI

Setelah menyelesaikan studi, Syaikh Muhammad Al-Ghazali menjadi imam dan Khatibdi Masjid Al-’Atabah Al-Khadlra. Setelah itu mendapat banyak jabatan secara berurutan sebagai berikut :Dewan Pengawas Masjid, Dewan Penasihat AL Azhar, Wakil Dewan Urusan Masjid, Direktur Urusan Masjid, Direktur Dakwah wal Irsyad (Dakwah dan Penyuluhan)Tahun 1949 Syaikh Al-Ghazali dipenjarakan oleh pemimpin tirani Mesir di penjara At-Thur selama satu tahun bersama Ribuan Dai lainnya. Dan dipenjara Tharah tahun 1965 selama beberapa waktu.

Syaikh Muhammad Al Ghazali menjadi dosen tamu di Universitas Ummul Qura, Makkah Al Mukkarramah, tahun 1971. tahun 1981, ia ditunjuk sebagai wakil Mentrei, kemudian memegang jabatan Ketua Dewan Keilmuan Universitas Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazaairi Al-Islamiyah di AlJazair selama lima tahun.

AWAL PERKENALAN DENGAN IMAM HASAN AL BANNA.

Awal interaksi Syaikh Al-Ghazali dengan Imam Hasan Al Banna bermula saat syaikh Al Ghazali masih belajar di sekolah menengah Iskandariyah. Saat itu ia punya kebiasaan menetap diMasjid Abdurrahman bin Harmuz, daerah Ra’sut Tin selepas shalat maghrib, untuk mengulang pelajaran. Pada suatu sore, Imam Al banna menyampaikan nasihat singkat tentang penjelasan hadits ‘Bertakwalah kepada Allah dimana pun kamu berada, ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tentu yang baik akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik’. Setelah mendengar nasihat itu, hati al-ghazali tertambat padanya, tertarik kepada sosok dan pribadinya. Sejak saat itu hubungan mereka terjalin erat. Al Ghazali senantiasa bersama Imam Al Banna selepas shalat Isya, dimajelis yang tersdiri dari tokoh-tokoh dakwah. Selanjutnya beliau meneruskan aktivitas perjuangan Islam bersama Da’I Besar Imam Hasan AL Banna hingga Imam Al Banna Syahid tahun 1949. KOMENTAR TOKOH TERHADAP AL GHAZALI Syaikh Al Ghazali salah satu tokoh Islam abad modern. Ia dai yang sulit ditemukan tandingannya didunia Islam saat ini. Ia Jenius dan keindahan katanya menawan hati, sehingga saya dapat menghafal beberapa ungkapan, bahkan beberapa lembar tulisannya, lalu mengulang sesuai teks aslinya dibeberapa ceramah. “komentar Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dibukunya As-Syaikh Al-Ghazali kama ‘araftuhu (syaikh Al Ghazali yang saya kenal) Syaikh Abul Hasan Ali An-Nadwi, dibukunya Mudzakkirat Sa-ihin Fisy Syarqil ‘Arabi, berkata “saya ingin sekali bertemu syaikh Muhammad Al-Ghzali salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin terkemuka dan penulis kebangkitan keagamaan di Mesir. Akhirnya saya dapat Bertemu dengan penulis buku Al-Islam Wa Audla’ul Iqtishadi, Al Islam wal manahijul Isytirakiyah, Al-Islam Al-Muftara ‘Alaih, dan Min Huna Na’lam ini. Saya bertemu seorang lelaki yang menyajikan makanan pemikiran, ruhani, dan adab Islam yang Murni. Saya sangat berbahagia karena bertemu dengan orang shalih, intelek, dinamis, hatinya hidup, otaknya brilian dan wajahnya memancarkan kegembiraan.

Menurutku setiap kita dapat mengenalnya melalui buku-buku dan risalah-risalahnya. Sebab buku-bukunya merupakan gamabran pemikiran dan prinsip yang ia yakini.

PULANG KE RAHMATULLAH

Syaikh Muhammad Al Ghazali wafat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 9 Maret 1996. jenazahnya dipindah ke Madinah Al Munawarah, untuk dimakamkan di AlBaqi. Yang Mulia Amir Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa’ud memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan kepada Al Ghazali, baik saat masih hidup maupun sudah meninggal, juga memberikan bantuan kepada keluarganya.Semoga Allah Ta’ala merahmati syaikh kita yang mulia, Muhammad Al-Ghazali, memberi balasan yang baik karena jasa-jasanya kepada kaum Muslimin. Semoga Allah Ta’ala mengumpulkan kita dan beliau bersama para Nabi, Shidiqqin, dan para Syuhada. Mereka sebaik-baik teman.

Karya-Karyanya
syeikh muhammad al-ghazali 2
1. Al-Islam wa al-Awda‘ al-Iqtisadiyyah(Islam dan Kedudukan Ekonomi), Dar al-Rayan li Turath, al-Qahirah, Cet. Kelapan, 1987.
2. Al-Islam wa al-Manhaj al-Istirakiyyah(Islam dan Metodologi Sosialis), Dar al-Kitab al-Hadithah, al-Qahirah, t.t.
3. Islam wa Istibdad al-Siyasi(Islam dan Politik Diktator), Dar al-Kutub al-Islamiyyah, al-Qahirah, Cet. Ketiga, 1984.
4. Islam Muftara ‘alayh bayn Shuyu‘in wa al-Rasumaliyyin(Salah Faham Terhadap Islam : Antara Tentangan Komunis dan Kapitalis), Dar al-Kitab al-Islamiyyah, al-Qahirah, t.t.
5. Min Huna Na‘lam(Dari Sini Kita Memahami), Nahdah Misr, al-Qahirah, Cet. Kedua, 1997.
6. Ta’amulat fi Din wa ‘l-Hayat(Penghayatan Pada Agama dan Kehidupan), Dar al-Da‘wah, Iskandariah, 1992.
7. Khuluq al-Muslim(Peribadi Orang Islam), Dar al-Rayan, al-Qahirah, 1980.
8. ‘Aqidah al-Muslim(Akidah Muslim),Dar al-Kutub al-Islamiyyah, al-Qahirah, 1980.
9. Al-Ta‘asub wa al-Tasamuh(Ekstremisme dan Toleransi), Dar al-Tawjiz wa al-Nashar al-Islamiyyah, al-Qahirah, Cet. Kedua, 1993.
10. Fi Mawkib al-Da‘wah(Dalam Perjalanan Dakwah), Dar al-Kitab al-‘Arabi, al-Qahirah, Cet. Kedua, 1957.

Muhammad al-Ghazali begitu gigih dan berani dalam mengatakan kebenaran. Sejak dari tahun 1948, beliau telah mengarang buku dalam bidang pemikiran. Bukunya yang pertama iaitu al-Islam wa al-Awda‘ al-Iqtisadiyyah (Islam dan Kedudukan Ekonomi) yang membahaskan mengenai kedudukan ekonomi yang sebenar dari sudut pandangan Islam. Tulisan-tulisannya memberi semangat baru kepada kebangkitan umat Islam. Dalam menentang penyelewengan harta dan kezaliman masyarakat, beliau telah mengarang buku:

1. Islam wa al-Awda‘ al-Iqtisadiyyah. (Islam dan Kedudukan Ekonomi)
2. al-Islam wa al-Manhaj Istirakiyyah (Islam dan Manhaj Sosialis)
3. Al-Islam al-Muftara ‘alayh bayn al-Shuyu‘in wa al-Rasumaliyyin (Salah Faham Terhadap Islam: Antara Tentangan Golongan Komunis dan Kapitalis)
4. Al-Islam fi Wajh al-Zahf al-Ahmar (Islam dalam Memerangi Bendera Merah)

Dalam bidang ketamadunan, beliau mengarang buku bagi menjawab tuduhan-tuduhan golongan Barat terhadap Islam. Buku yang berjudul Min Huna Nabda’ bagi menjawab persoalan yang mengatakan istana untuk istana, Allah untuk Allah dalam buku karangan Khalid Muhammad Khalid yang berjudul Min Huna Na‘lam. Beliau juga menulis buku yang menerangkan sosialisme iaitu Haqiqat al-Qawmiyyah al-‘Arabiyyah (Hakikat Nasionalisme Arab) bagi menjawab pandangan Barat terhadap nasionalisme. Antara buku-bukunya yang membicarakan perkara pertembungan tamadun ini seperti Mustaqbal al-Islam Kharij al-Ardih wa Kayfa Nufakkir fih (Masa Depan Islam di luar Tanahairnya dan Bagaimana Kita Berfikir Untuknya).

Dalam membentuk masyarakat Islam dan pengislahannya, beliau telah mengarang Khuluq al-Muslim (Akhlak Peribadi Muslim). al-Ta‘asub wa al-Tasamuh (Ekstrmisme dan Toleransi), Fiqh al-Sirah (Kefahaman Sejarah Rasul), Hadha Dinuna (Inilah Agama Kita), Kayfa Nafham al-Islam (Bagaimana Memahami Islam), Nazarat fi al-Qur’an (Kajian-kajian Dalam al-Quran), Islam wa al-Taqat al-Mu‘attalah (Islam dan Tenaga Yang Sia-sia), Sir Ta’akhar al-‘Arab wa al-Muslimin (Rahsia Kemunduran Arab dan Muslimin). Jaddid Hayatak (Perbaharui Kehidupanmu), Laysa Mina ‘l-Islam (Bukan Daripada Islam), Ma‘a ‘l-Allah (Bersama Allah), dan lain-lain.
Muhammad al-Ghazali telah meninggalkan khazanah ilmu yang amat bernilai untuk generasi kini menerokainya. Beliau telah menghasilkan lebih dari 60 buah kitab dalam bidang kajian pemikiran Islam dan dakwah Islamiah. Seorang warta

wan pernah bertanya kepada beliau mengenai sumbangannya dalam medan dakwah melalui buku-bukunya lalu beliau menjawab dengan penuh rendah diri bahawa tidak berpuashati apa yang telah beliau sumbangkan kepada dunia ilmu Islam. Beliau bercita-cita jikalau umur ini boleh kembali semula, beliau akan berkhidmat untuk Islam lebih dari apa yang ada sekarang.

Adaptasi daripada "Mereka yang telah pergi Penerbit Al-Itishom" dan beberapa sumber lain

sumber:http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/383-syaikh-muhammad-al-ghazali

No comments:

Post a Comment